Vad betyder morfologi?

Morfologi

Det finns olika delar av lingvistiken, morfologin är en av dessa delar. Morfologi är läran om ordens struktur och form. I morfologin studerar man hur ord bildas, hur de böjs och vilken grammatisk funktion de har i en mening. Man kan tänka sig att ord är den minsta enheten i en mening, men det går att […]

förklaring av språkliga begrepp

Kausalitet

Kausalitet syftar på orsaksangivande samband i text. Vanliga ord som uttrycker kausalitet är exempelvis: därför nämligen eftersom då medan för att Undersökningar visar tydligt på att orsakssamband angivna i text gör texten enklare att förstå. Det blir lättare för läsaren att se sambanden mellan textens information och därmed förstå texten i sin helhet. Exempel från […]

förklaring av språkliga begrepp

Possessivkonstruktion

En possessivkonstruktion är en typ av grammatisk markering som uttrycker ett slags ägande av något. Exempel När jag vill tala om en penna som tillhör Eva skriver jag Evas penna. När jag talar om ett lands huvudstad eller statsminister skriver jag exempelvis Norges huvudstad och Sveriges statsminister. Detta är exempel på possessivkonstruktioner. Possessivkonstruktionerna ovan består av kombinationer […]

språkinlärning

Prefix och suffix

Prefix och suffix är avledningsmorfem. Ett prefix utgör förledet i ett ord och ett suffix utgör efterledet i ett ord. Exempel Exempel på prefix är följande fetmarkerade morfem: oren, rekonstruera, postmodernism Exempel på suffix är följande fetmarkerade morfem: renlig, tjuvaktig, vänskap

Morfem

Språket består av ord, men det går även att gå ner på en lägre nivå än så. Orden i sig består nämligen av ännu mindre delar, delar som kan liknas vid byggstenar. De här byggstenarna bygger upp och skapar våra ord. Dessa kallas morfem. Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet. Det finns olika typer av […]

vad är grafem?

Vad är grafem?

Grafem är ett annat ord för bokstäver. I svensk stavning använder vi 29 grafem, alltså bokstäver. Det är 9 vokalgrafem (a, e, i, o, u, y, å, ä, ö) och 20 konsonantgrafem (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p,q, r, s, t, v, w, x, z). Grafemen är skriftens minsta […]

Vad är räkneord?

Vad är räkneord?

Räkneord är en av ordklasserna i det svenska språket. Räkneorden anger antal av något eller plats i en ordning. Det finns alltså två typer av räkneord. Räkneorden som anger antal av något kallas för grundtal: fem bilar, två päron. Räkneorden som anger plats i en ordning kallas för ordningstal: den femte bilen, den andra boken. Fördjupad […]

vad är pregnant betydelse

Meronym och homonym

En meronym är en typ av lexikal relation. Meronymer brukar även kallas för partonymer. De betecknar del- och helhetsrelationer mellan ord. Exempel Ett exempel är finger – hand, där ett finger är en del av en hand. Finger kallas för en meronym i relation till hand, medan hand kallas för en holonym i relation till finger.  Andra exempel är frö – frukt och egg – […]

Övriga adverbial

Övriga adverbial, även kallade innehållsadverbial, anger tid, sätt, rum, orsak eller en annan omständighet. Exempel Exempel på några av dessa är: Patienten tillfrisknade på eftermiddagen / hastigt / i Malmö.  Dessa kan även kallas tids-, sätts- och rumsadverbial.

Vad är homonymi och polysemi?

Polysemi

Polysemi är när ett ord har två eller flera relaterade betydelser. Det handlar alltså om flertydighet i ett och samma ord. Exempel på polysemi Lätt som kan betyda som väger lite men även som inte är svår Fluga som kan betyda halsprydnad men även flygfä Läs även om homonymi.

Vad är homonymi och polysemi?

Homonymi

Homonymi är när två eller flera ord av en tillfällighet har samma uttal och kanske också samma stavning. Dessa ord har helt olika ursprung men sammanfaller av en ren tillfällighet fonetiskt och grafiskt. Exempel på homonymer bär (se blåbär) och bär (se lyfter) damm (se vattensamling) och damm (se små partiklar) eka (se roddbåt) och eka (se ge eko) Läs också om polysemi.

Vad är språklig purism?

Språklig purism

Definitionen av vad som menas med begreppet purism är motstånd mot utländsk påverkan. Språklig purism är alltså motstånd mot utländska influenser på språket, att hålla språket så rent och fritt från utländska influenser som möjligt. När man tittar på purismen i Norden brukar man dra slutsatsen att områden i centrum ofta är mer öppna för […]

Vad är adjektivsubstantiv?

Adjektivsubstantiv

Adjektivsubstantiv är substantiv som har en adjektivstam. Dessa substantiv slutar ofta på ändelserna -het eller -itet. Exempel på adjektivsubstantiv modernitet grymhet snällhet naivitet

Abstrakta substantiv

Abstrakta substantiv är substantiv som inte är konkreta helt enkelt. De är inte lika lätta att ”ta på” som de konkreta substantiven. Abstrakta substantiv beskriver ofta exempelvis tillstånd, förhållanden och egenskaper. Abstrakta substantiv kan vara till exempel verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv. Exempel läsning, murare (verbalsubstantiv) snällhet, modernitet (adjektivsubstantiv)